โครงสร้าง

โครงสร้าง

11 Dec 2021 01. โครงสร้าง 0

โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

Kattiyapikul_s@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวางแผนและพัฒนา

Chanpiwat_s@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ

Siriwichai_c@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3

อาจารย์ ดร.เนตรชนก ฤทธาคนี          

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

Riddhagni_@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3

อาจารย์ ดร.ปภังกร คงมั่นวัฒนา

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

Kongmanwatana_p@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3

อาจารย์ ดร.อมรา วีระวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

Verawat_a@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3

อาจารย์ ดร.ธัญญา ลัญฉประสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายกิจการพิเศษ

Lunchaprasith_t@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา บรรจงประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ

Banjongprasert_j@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3

Mr.Gabriel Virgile Antonin CAMELIN

ผู้ประสานงานด้านต่างประเทศ

Camelin_g@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3

อาจารย์เกษศิรินทร์ หอมวิเศษวงศา

ผู้ประสานงานหลักสูตรศิลปบัณฑิต

Homwiseswongsa_k@silpakorn.edu

เบอร์โทร. 02 639 7521-3