ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA

โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  Kattiyapikul_s@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวางแผนและพัฒนา Chanpiwat_s@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ Siriwichai_c@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 อาจารย์ ดร.เนตรชนก ฤทธาคนี           รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ Riddhagni_@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 อาจารย์ ดร.ปภังกร คงมั่นวัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ Kongmanwatana_p@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 อาจารย์ ดร.อมรา วีระวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา Verawat_a@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3…
Read more


11 Dec 2021 0

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


11 Dec 2021 0

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


11 Dec 2021 0

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา 72 CAT Telecom Tower 8th-9th floor, Charoen Krung Road, Bangrak 10500, Bangkok, Thailand Tel. +66-2-639-7521-3 Email: suicfaculty@gmail.com 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม (บางรัก) ชั้น 8-9 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02 639 7521 – 3


11 Dec 2021 0

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย


11 Dec 2021 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรมสัมมนา


11 Dec 2021 0

Q&A

ช่องทางการติดต่อของคณะวิทยาลัยนานาชาติ


11 Dec 2021 0

Social Network

ช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook ช่องทางการติดต่อผ่าน Twitter ช่องทางการติดต่อผ่าน Youtube ช่องทางการติดต่อผ่าน Line


11 Dec 2021 0

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี


11 Dec 2021 0

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


11 Dec 2021 0

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการลงทะเบียน SU-IT Account


11 Dec 2021 0

E-service

E-service


11 Dec 2021 0

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ


11 Dec 2021 0

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


17 Mar 2022 0