โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  Kattiyapikul_s@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวางแผนและพัฒนา Chanpiwat_s@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ Siriwichai_c@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 อาจารย์ ดร.เนตรชนก ฤทธาคนี           รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ Riddhagni_@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 อาจารย์ ดร.ปภังกร คงมั่นวัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ Kongmanwatana_p@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3 อาจารย์ ดร.อมรา วีระวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา Verawat_a@silpakorn.edu เบอร์โทร. 02 639 7521-3…
Read more


11 Dec 2021 0