ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://web.facebook.com/Bureau.of.Digital.Technology.Silpakorn.University/?_rdc=1&_rdr


11 Dec 2021 0

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://bdt.su.ac.th/newbdt/wp-content/uploads/data/ITA/2021/Report-Satisfaction-Survey.pdf


11 Dec 2021 0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-OT62-5-30-1-L_2103030252.pdf


11 Dec 2021 0